Народно читалище
"Развитие - 1870"

Покана за редовно отчетно общо събрание на Народно читалище „Развитие-1870” - Севлиево

Настоятелството на Народно читалище „Развитие-1870” – Севлиево свиква редовно отчетно общо събрание на читалището при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Настоятелството за дейността на Народно читалище „Развитие-1870” и Кино „21 век” през 2023 г.;

2. Доклад на Проверителната комисия за отчетния период;

3. Приемане на бюджет и насоки за работа през 2024 г.

 

Събранието ще се проведе на 27 март 2024 г. от 16:30 ч. в салона на читалището.

При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден от 17:30 ч. при същия дневен ред.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!