Народно читалище
"Развитие - 1870"

Читалището отново има собствено кино

Уважаеми почитатели на седмото изкуство,

 

През септември 2016 г. Народно читалище „Развитие-1870” кандидатства с проект за доставка, монтаж и оборудване на дигитално кино по Програма за развитие на селските райони, Мярка 7, Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия“. Проектът бе одобрен и на 15 септември 2017 г. бе сключен и договор с държавен фонд "Земеделие" за безвъзмездно финансиране на закупуване на дигитално кино на стойност 94 248 лв., от които 80 110, 80 лв. европейско финансиране и 14 137, 20лв. национално съфинансиране. След провеждане на обществената поръчка, Кино „21 век” вече е оборудвано с кино машина „Кристи” от най-ново – ІІІ поколение. Редовните прожекции започнаха от 20 април 2018 г.