Народно читалище
"Развитие - 1870"

ПОКАНА за редовно отчетно общо събрание на Народно читалище „Развитие-1870” – Севлиево

Настоятелството на Народно читалище „Развитие-1870” – Севлиево свиква редовно отчетно общо събрание на читалището при следния дневен ред:

 

1. Отчет на Настоятелството за дейността на читалището и кино „21 век” през 2022 г.;

2. Доклад на Проверителната комисия за отчетния период;

3. Приемане на бюджет и насоки за работата през 2023 г.

 

Събранието ще се проведе на 23 март 2023 г. от 16:30 часа в салона на читалището. При липса на кворум събранието ще се проведе в същия ден от 17:30 часа при същия дневен ред.

 

ЗАПОВЯДАЙТЕ!